Geen categorieën toegewezen

Generaliseren en borgen

Wat doe je in deze fase?

De resultaten, zoals opgesteld in het perspectiefplan, in combinatie met de doelen uit het behandelplan, zijn bepalend voor het evalueren van het traject. Het gezin heeft de blijvende veiligheid, behaald, dan wel bijna behaald met uitzicht op behaald eind van fase 3, en de kinderen zijn voldoende veilig, ingeschat met behulp van de ARIJ-RT, zorgen- en krachtentabel en voortgang op resultaten. Je bespreekt met het gezin, netwerk en de hoofdaanbieder de veranderingen, waar zijn zij vandaan gekomen, hoe is dit zo gekomen, wat voor hen heeft gewerkt om de veranderingen te bewerkstelligen en hoe zij deze ook kunnen toepassen in andere situaties.

Afspraken ter borging

Het behouden van de behaalde veranderingen staat centraal in deze fase. Dit kan inhouden dat het systeem ook na het afsluiten van Jeugdbescherming, hulpverlening of extra steun uit het netwerk nodig heeft. Je maakt met het systeem afspraken om te borgen op basis van het gezinsplan. Je volgt dan de waardestap "ervoor zorgen dat het goed blijft gaan". Dit houdt in: duidelijke afspraken maken hoe het systeem de veiligheid en deze veranderingen kan behouden, wat de signalen van terugval zijn en wat zij kunnen doen (wie zij kunnen pullen) wanneer deze optreden.

Uitvoerdersoverleggen

Ook in fase 3 organiseer je als gezinsmanager uitvoerdersoverleggen (UVO's). waarin deze afspraken worden teruggekoppeld en doorgesproken. Hierdoor worden deze afspraken breed gedragen en is er sprake van gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Cliënttevredenheid

Ook bespreek je in fase 3 de Cliënttevredenheid met het gezin.

Intensief met warme overdracht

Fase 3 duurt gemiddeld 6 weken, waarin het contact tussen jou en het gezin(systeem) weer intensiever is. Je hebt gemiddeld eenmaal per week contact met het gezin. Aan het einde van fase 3 bespreek je het gezinsplan met de borgingsafspraken in het basisteamoverleg en wordt het besluit tot afsluiten genomen. De fase eindigt met een warme overdracht van het gezin - met het gezinsplan als uitgangspunt - naar het wijkteam en/ of andere ketenpartners. Je volgt hierin de stappen van het afsluitproces.

Goed bereikbaar zijn

Als gezinsmanager ben je er verantwoordelijk voor dat het gezin contact kan hebben met Jeugdbescherming als dat nodig is. Zorg dat jouw outlookagenda up to date is, zodat altijd helder is of je beschikbaar bent. Als je zelf niet bereikbaar bent, dan zorg je voor vervanging. In jouw afwezigheidsberichten (zowel outlook als voicemail) verwijs je naar een vervangende collega en noem je diens telefoonnummer en e-mail in plaats van te verwijzen naar de bureaudienst. In tweede instantie kun je verwijzen naar het klantcontactcentrum dat bereikbaar is op het algemene nummer. Buiten kantoortijden is de bereikbaarheidsdienst te bereiken.

Hoe doe je dat?

Je werkt vanuit de methode Functional Family Parole, (FFP) met het gezin. FFP voorziet in een basishouding en methodische doelen. Hierbij maak je steeds gebruik van de verschillende gesprekstechnieken afkomstig uit FFP. In fase 3 staat het borgen van de behaalde resultaten en veranderingen centraal en er wordt gewerkt aan het toepassen van het geleerde in nieuwe situaties.

Waarmee doe je dat?

Belangrijke informatie leg je met behulp van het gezin vast in het gezinsplan. Zo wordt het gezinsplan hun plan. De informatie verzamel je aan de hand van gezinsgesprekken, uitvoerdersoverleggen, de HAVIK en de ARIJ-RT. Om de voortgang van de hulpverlening inzichtelijk te maken houd je verschillende metingen bij. In het borgingsplan leg je met het gezin vast hoe ze de gemaakte afspraken volhouden. Ook de cliënttevredenheid leg je vast.

Binnen het Intensief Systeemgericht Casemanagement kun je ook te maken krijgen met het Top1000-team of het Landelijk Expertise Team (LET).

Binnen verschillende (juridische) kader en de juridische instrumenten

Naast bovenstaande middelen kun je ook (juridische) instrumenten inzetten. De regels en juridische instrumenten verschillen per kader. Ga dus goed na in welk kader je werkt en ga voor dit kader na welke instrumenten je kunt inzetten. Binnen Jeugdbescherming hebben we te maken met verschillende kaders: drang, of juridisch: ondertoezichtstellingvoogdij en/of jeugdreclassering waarin verschillende juridische instrumenten kunnen worden ingezet.

Maatregelen die uitgevoerd worden door Jeugdbescherming kunnen overgedragen worden naar een andere gecertificeerde instelling, dan wel naar derden.

Bijlagen

Discussions