Geen categorieën toegewezen

Ondersteunen en regievoeren

De fase ondersteunen en volgen

In de fase ondersteunen en volgen staat het behalen van de resultaten die je met het gezin en de hoofdaannemer hebt opgesteld centraal. Je werkt als gezinsmanager in deze fase aan het behalen van Blijvende Veiligheid voor alle kinderen in het gezin. Deze fase begint als de hoofdaannemer daadwerkelijk is gestart met het bieden van de passende, afgesproken hulpverlening die nodig is om de resultaten te bereiken. Als gezinsmanager voer je in deze fase regie op zowel de Actuele als de Blijvende Veiligheid voor de kinderen. Dit doe je door het eerder opgestelde veiligheidsplan in ieder gesprek / uitvoerdersoverleg bespreekbaar te blijven maken. Hiermee volg je de Actuele Veiligheid voor de kinderen. Door de voortgang op de te behalen resultaten tijdens uitvoerdersoverleggen centraal te stellen (te bevragen) ondersteun je het gezin in het bereiken van Blijvende Veiligheid voor de kinderen. Je volgt hierbij altijd de waardestappen.

Wat doe je in de fase ondersteunen en volgen?

Samen op stap: regie op de veiligheid in samenwerking met het gezin en de netwerkpartners.

Een gezin gaat naar de fase ondersteunen en volgen wanneer de ondersteuning/ hulpverlening vanuit de hoofdaannemer daadwerkelijk start. In de praktijk zal dit veelal het eerste uitvoerdersoverleg zijn waarbij gezin, netwerk én hoofdaannemer aanwezig zijn.

Nadat de hoofdaannemer gestart is ga jij als gezinsmanager terug in contactfrequentie. Daar waar je in de fase ‘Verbinden en Motiveren’ wekelijks in gesprek bent met een gezin en hun netwerk, breng je de contactfrequentie in deze fase terug naar de uitvoerdersoverleggen (eens in de 4, 6 of 8 weken). De hoofdaannemer (hulpverlening) en het gezin zullen in deze fase frequenter met elkaar in contact zijn. Met elkaar werken zij aan het behalen van de resultaten en hierdoor aan de Blijvende Veiligheid. De beschermende factoren worden zo hopelijk vergroot, en de risicofactoren verkleind of gecompenseerd.

Wanneer er sprake is van een barrière omtrent de veiligheid of wanneer de Actuele Veiligheid hierom vraagt (daalt), heb je intensiever contact met het gezin (naast de uitvoerdersoverleggen), dit geldt ook zo nodig ook voor de hulpverlening. Samen met het gezin en de hulpverleners doe je wat nodig is om de Actuele Veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen. Dit kan betekenen dat je opnieuw de HAVIK invult en bekijkt welke bodemeisen passend zijn voor het gezin en met het gezin en hulpverlening een verscherpt veiligheidsplan maakt. Het kan ook betekenen dat de ingezette hulpverlening intensiveert, of dat je bekijkt of de ingezette hulp wel de meest passende hulp is voor het gezin. Het kan ook betekenen dat je direct moet ingrijpen om de actuele veiligheid voor de kinderen te kunnen realiseren. Je neemt in jouw overwegingen het gezin en jouw team hierin mee.

Na ieder face to face contact of wanneer je andere informatie hebt gekregen waaruit blijkt dat de veiligheid veranderd kan zijn maak je een meting van de Actuele en de Blijvende Veiligheid aan in WIJZ. Als de veiligheid van de kinderen veranderd, bekijk je ook of je de HAVIK opnieuw dient in te vullen en de veiligheidsafspraken verscherpt dienen te worden. In de huidige COVID-19 werkomstandigheden, maak je ook een meting in het gezinsdossier aan als je telefonisch het gesprek hebt gevoerd met het gezin, of middels beeldbellen. Dit vermeld je dan bij de toelichting.

Hoe doe je dat?

Je organiseert met regelmaat uitvoerdersoverleggen waarbij het gezin, het informele netwerk, de hoofdaannemer en andere invloedrijke personen omtrent de veiligheid aanwezig zijn. Tijdens deze uitvoerdersoverleggen agendeer je het behandelplan van de hoofdaannemer, de voortgang op de resultaten zoals opgenomen in het gezinsplan en scoor je de Actuele Veiligheid en Blijvende Veiligheid. Hiermee volg je de voortgang op het behalen van de Blijvende Veiligheid.

Wanneer er in deze fase barrières ontstaan die van invloed zijn op de veiligheid, zal de hoofdaannemer deze barrières in overleg met de gezinsmanager en het gezin wegnemen. Je bekijkt gezamenlijk wat er nodig is om de Actuele en Blijvende veiligheid te verhogen. Wanneer het niet lukt om de barrière(s) weg te nemen is er sprake van een kwestie (kwestiemanagement).

Alle relevante informatie in deze fase leg je, in overleg met het gezin, vast in het gezinsplan. Na een uitvoerdersoverleg en/of gezinsgesprek maak je de voortgang op de veiligheid inzichtelijk door de metingen bij te werken. Ook beschrijf je de voortgang op de resultaten. Hierin neem je het volgende op;

  • Datum UVO/gesprek;
  • Deelnemers UVO/gesprek;
  • Wat is de stand van zaken / voortgang op de resultaten (+accordering van deelnemers);

Nieuwe informatie voeg je bovenaan toe zodat oudere informatie onderaan komt te staan.

De uitvoerders overleggen, gezinsgesprekken en overige communicatie en contact geef je vorm vanuit de basishouding ISC. Verder kun je, wanneer dit nodig is, de gesprekstechnieken gebruiken die je vanuit Intensief Systeemgericht Casemanagement ter beschikking staan.

Je bereikt op die manier de methodische doelen die in deze fase centraal staan:

  • Gezinsplan uitvoeren
  • Wegnemen van barrières omtrent de veiligheid
  • Verhogen beschermende factoren
  • Verminderen risico factoren
  • Ondersteunen van het gezin én het (informele) netwerk

Welke hulpmiddelen heb je hierbij?

Gezinsplan, informatie van derden, Havik, ARIJ-RT, LIJ, metingen Actuele en Blijvende Veiligheid, casenotes.

Belangrijke informatie die de kindveiligheid kan beïnvloeden leg je vast in het gezinsplan, onder voortgang resultaten. De informatie verzamel je aan de hand van de uitvoerders overleggen, gezinsgesprekken die je voert, de HAVIK en ARIJ-RT en eventueel de LIJ. Om de voortgang inzichtelijk te maken houd je de metingen bij. Daarmee ben je navolgbaar voor het gezin, collega gezinsmanagers, netwerkpartners, zorgaanbieders en rechtbank. Wanneer er op de Blijvende Veiligheid bij de metingen in WIJZ een 6 gescoord kan gaan worden breng je het gezin met een kernbeslissing in; om na te gaan of overgang naar de fase generaliseren en borgen al aan de orde is.

Als er stagnatie in de fase ondersteunen en volgen is door barrières in de hulpverlening of in de samenwerking met het gezin of netwerkpartners, dan bespreek je dit in je basisteam. Je bereidt dit voor door het schrijven van een casenote.

Bijlagen

Discussions