Geen categorieën toegewezen

Basishouding FFP

Wanneer werk je vanuit FFP?

Vanaf het eerste contact met het gezin werk je met de Functional Family Parole (FFP) methodiek. Intensief Systeemgericht Casemanagement (ISC) is een doorontwikkeling van FFP (dat oorspronkelijk ontwikkeld is voor Jeugdreclassering). Als gezinsmanager werk je altijd vanuit deze methodiek, die bestaat uit gesprekstechnieken en methodische doelen volgens onderstaande basishouding.

Hoe werk je vanuit FFP?

In FFP ben je vasthoudend en verbindend in de manier waarop je het contact met het gezin onderhoudt en met het gezin werkt aan het permanent verbeteren van de veiligheidssituatie van de kinderen.

  • Je werkt vanuit een respectvolle basishouding, zonder (voor)oordeel: FFP is een filosofie over mensen, die uitgaat van een basishouding van respectvol zijn naar elkaar; door het erkennen van individuele verschillen, cultuur, etniciteit en gezinsverband. In FFP staat het verbinden met het gezin centraal. In de praktijk betekent dit, dat je als gezinsmanager laat zien dat je het gezin wil begrijpen vanuit hun eigen standpunt, dat je bereid bent daar hard voor te werken, dat je hun normen en waarden begrijpt, en betrouwbaar en beschikbaar bent.

FFP is een gezinsgerichte interventie gericht op samenwerking: Wanneer een kind of jeugdige wordt aangemeld, wordt er per gezin één gezinsmanager aangesteld die naar alle leden van het gezinssysteem kijkt, niet alleen het aangemelde kind. Je werkt samen met het hele systeem/netwerk en voert daarom de gesprekken met het hele systeem. Je bent daarbij vasthoudend, waardoor een gedragen gezinsplan ontstaat dat bijdraagt tot verandering. Alleen zo kun je alle problemen in kaart krijgen, de oorzaken van het gedrag analyseren en hierbij passende interventies inzetten. Systeemgericht werken is van belang omdat:

1) enkel het gedrag van één individu in het systeem veranderen niet zal bijdragen aan het doorbreken van bepaalde interacties in het gezin;

2) positieve veranderingen alleen behouden blijven als de omgeving deze veranderingen ondersteunt en blijft ondersteunen.

Tegelijkertijd worden positieve veranderingen in opvoedstijl van ouders alleen behouden als de jeugdige deze ondersteunt. Het systeemgericht werken is dus niet alleen een voorwaarde om een relationele focus te kunnen hanteren, maar tevens noodzakelijk om de veranderingen op relationeel niveau te borgen.

  • FFP is een veranderingsmodel gericht op risico's en beschermende factoren: Het doel van jou als gezinsmanager is, om de veiligheidsrisico's binnen het systeem te beperken en de beschermende factoren te vergroten. Dit doe je door veiligheid constant zo bespreekbaar te maken dat het hele systeem dit kan erkennen en gemotiveerd is om hier ook verandering in te brengen. Dit doe je vanuit een transparante manier van communiceren met het hele systeem waardoor je ook vanuit duidelijkheid - over veiligheid - de verbinding (match) blijft behouden met je gesprekspartners (gezin/systeem/hulpverleners). Vanuit dit perspectief zet je interventies in, die de oorzaken van de onveiligheid zoveel mogelijk wegnemen. Tegelijkertijd kijk je ook naar de beschermende factoren in het gezin, erken en versterk je deze.
  • FFP is gebaseerd op krachten in plaats van angst: Als gezinsmanager ga je er altijd vanuit dat iedereen het beste wil voor de kinderen binnen het systeem. Vanuit hier ga je met elkaar in gesprek over wat het systeem wenst voor de kinderen, hoe dit nu gaat en hoe zij dit gezamenlijk kunnen gaan bereiken. Je motiveert het systeem door hen te erkennen en inzicht te geven in het feit dat zij gezamenlijk de verandering kunnen bereiken. Daarnaast ga je ook hier steeds open het gesprek aan over de veiligheid van de kinderen in het gezin vanuit de reden voor de aanmelding en wie kan ondersteunen om de veiligheid van de kinderen te vergroten.
  • FFP is een interventie die specifiek en geïndividualiseerd is: FFP gaat weliswaar uit van een aantal voorgeschreven gedragsregels, maar je stemt de inhoudelijke aanpak en de intensiteit van de begeleiding af op hoe de veiligheidsrisico's en de beschermende factoren de veiligheid van het kind beïnvloeden. Dit bepaalt ook de duur en de intensiteit van de verschillende fases. Daarbij hou je rekening met de inzet van hulpverlening die aansluit bij de krachten en mogelijkheden van het gezin, zodat de veiligheid daadwerkelijk en voldoende wordt vergroot.
  • FFP is een methodiek die uitgaat van relationele focus in plaats van (individuele) problemen en losse individuen. Als gezinsmanager bekijk je de onderlinge verhoudingen tussen de mensen in het gezin en hun netwerk. Hiervoor is het systeemgericht werken altijd het uitgangspunt! Je spreekt alle leden van het systeem gelijktijdig zodat het mogelijk wordt om de verhoudingen, thema's en patronen binnen het gezin te analyseren, en in kaart te brengen opdat je deze kunt bespreken met het gezin. De relationele functies zijn belangrijk om de ruimte tussen personen te begrijpen en daar tussenin te werken. Deze verhoudingen en gedragspatronen worden meegenomen bij het opstellen van haalbare doelen. Het inzicht in de onderlinge relaties helpt jou om de juiste interventies in te kunnen zetten. Dit helpt om de complexiteit van de problematiek te begrijpen en vervolgens effectief de oorzaken te beïnvloeden in plaats van de symptomen te bestrijden. Vanuit een relationele focus onderzoek je hoe de onveiligheid is ontstaan. Je kijkt naar de interacties tussen de gezinsleden en hun netwerk.

Wat levert werken volgens FFP op?

De basishouding FFP levert op dat het gezin(systeem) zelfstandig en gemotiveerd meewerkt aan de hulpverlening, waardoor het risico op onveiligheid afneemt en gezinnen geen begeleiding van jeugdbescherming meer nodig hebben. Zo nodig blijven er wel hulpverleners bij het gezin betrokken, maar dan zonder preventieve jeugdbescherming of justitiële maatregelen. Hierdoor zullen kinderen uiteindelijk veilig opgroeien tot evenwichtige volwassenen die, op het moment dat zij zelf kinderen krijgen, goede opvoeders kunnen zijn opdat de transgenerationele overdracht doorbroken wordt.

Bijlagen

Discussions