Geen categorieën toegewezen

Verbinden en motiveren

De fase verbinden en motiveren

In deze fase staat het verbinden en motiveren van het gezin centraal. Dit doe je door allereerst een veiligheidsplan te maken samen met het gezin in hun eigen taal. Dit zorgt ervoor dat de Actuele Veiligheid voor de kinderen is gewaarborgd. Hierdoor ontstaat rust om met het gezin op zoek te gaan naar de onderliggende oorzaken van de onveiligheid.

Je streeft als gezinsmanager in deze fase naar het opbouwen van een oprechte en constructieve vorm van samenwerking, tussen jou en het gezin, tussen gezinsleden onderling en tussen het gezin en hun netwerk. Je voert als gezinsmanager vanuit Intensief Systeemgericht Casemanagement vanaf dag 1 regie op zowel de Actuele als de Blijvende veiligheid van de kinderen.

Het doel van deze fase is een constructieve samenwerking aan te gaan met alle gezinsleden zodat je er achter kan komen wat hun patronen zijn. In het begin kan dit gesprek moeizaam verlopen, het is belangrijk om als gezinsmanager in de gesprekken die volgen stap voor stap meer de verbinding te krijgen en uiteindelijk het gezin te kunnen motiveren. Als je op deze manier meer informatie hebt gekregen krijg je samen met het gezin inzicht in hun patronen, en kun je samen met andere informatie die je ontvangt een analyse fase om te bepalen wat nodig is om deze patronen te doorbreken.

Op deze manier gebruik je de motivatie van het gezin om ze ontvankelijk te maken voor verandering van hun patronen. De gezinssituatie is in veel gevallen zo complex dat daar specialistische hulpverlening of begeleiding voor nodig is. Samen met het gezin bepaal je welke hulp het beste bij hen past op de blijvende veiligheid voor de kinderen te bereiken. Als gezinsmanager ga je ook in deze fase altijd uit van de principes van de waardestappen.


Wat doe je in de fase verbinden en motiveren?

Contact leggen

Tijdens de warme overdracht leg je als gezinsmanager vanuit de jouw kenmerkende basishouding, direct respectvol en oprecht contact met het gezin en maakt hen, vanuit het besef van de noodzaak om te veranderen, duidelijk dat zij de sleutel tot deze verandering zijn.

Als er geen warme overdracht mogelijk is dan kun je op een andere manier met het gezin contact leggen, door bijvoorbeeld langs te gaan en aan te bellen, een handgeschreven briefje door de brievenbus te doen, of telefonisch, middels videobellen of als dat niet lukt kun je een brief sturen met het verzoek aan het gezin om contact met jou op te nemen.

Tijdens een eerste contact wil je als gezinsmanager beginnen een basis te leggen voor een concreet veiligheidsplan maken zodat de Actuele Veiligheid van de kinderen gewaarborgd kan worden. Hiervoor heb je goed zicht nodig op de veiligheid van alle kinderen in het gezin. Je leest de aanmelding en neemt dezelfde dag contact op met de melder. Als er sprake is van een strafrechtelijk kader vul je direct het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) in.

Op basis van de verzamelde informatie vul je vervolgens de HAVIK (deel A en B) in. Hiermee maak je een eerste inschatting van de mate van onveiligheid van de kinderen en bepaal je hoe snel je bij het gezin langs gaat. Bij zeer ernstige onveiligheid is dit dezelfde dag, in alle andere gevallen is dit altijd binnen drie dagen. Bij een juridisch kader is de zitting vaak het moment waarop je met de ouders en kinderen een eerste afspraak maakt. Indien de kinderen niet aanwezig kunnen zijn bij de eerste afspraak maak je een afspraak met de kinderen die binnen 5 werkdagen na je eerste gesprek plaats vindt. Als Jeugdbescherming streven wij ernaar dat kinderen weten en voelen dat na de start van onze betrokkenheid, er gewerkt wordt aan hun veiligheid en hun stem gehoord wordt.

Weten wat er aan de hand is

Je gaat samen met de melder bij het gezin thuis het gesprek aan over de veiligheid van de kinderen en van het gezin. Maak concrete veiligheidsafspraken (deel C HAVIK) op basis van de bodemeisen ([zie schema]). Wanneer het gezin niet in staat is om samen met het eigen netwerk veiligheidsafspraken te maken, kan er hulp worden ingezet die het gezin helpt in het nakomen van de veiligheidsafspraken. Bespreek met het gezin de volgende stap (deel D HAVIK): wat te doen als het niet lukt om de veiligheidsafspraken na te komen. Dit tezamen vormt het actueel veiligheidsplan. Let op: afhankelijk van de bodemeisen en de situatie kun je één of meer stappen afspreken. Van het actueel veiligheidsplan maak je een pdf en deze sla je op in het gezinsdossier in WIJZ. Tevens kun je het actueel veiligheidsplan printen en aan het gezin meegeven. Bij terugkomst op kantoor vul je de meting Actuele Veiligheid in. Neem de HAVIK op in het gezinsplan.

Naast de regie op Actuele Veiligheid die je zo voert, ga je met het gezin en hun netwerk op zoek naar de oorzaken van onveiligheid. Kijk daarbij altijd naar de hulpverleningsgeschiedenis van de verschillende gezinsleden en de relationele verhoudingen binnen het gezinssysteem. Als gezinsmanager ga je het gezin steeds beter leren kennen en ga je op zoek naar de oorzaken van de onveiligheid. Naarmate je het gezin vaker spreekt krijg je zo zicht op zowel de risico- (zorgen) als de beschermende factoren (krachten) in het gezin en in hun omgeving en mag je daarover praten.

Doel is het komen tot een gezamenlijke probleemdefinitie op basis van een gedegen analyse die duidelijk maakt wat het gezinspatroon (het gezamenlijke gedragspatroon van het gezin) is dat ten grondslag ligt aan de onveiligheid van de kinderen.

Samen één plan maken

Uit de vorige waardestap ontstaat het gezinsplan, het plan van het gezin dat je samen met hen en het betrokken netwerk opstelt. Je formuleert daarin, op basis van de informatie die je hebt, het patroon dat ten grondslag ligt aan de onveiligheid en wat nodig is om te komen tot Blijvende Veiligheid. Het gezinsplan maakt daarmee duidelijk wanneer de kinderen voldoende veilig zijn en het gezin verder kan zonder Jeugdbescherming.

Hoe doe je dat?

Contact maken, weten wat er aan de hand is en samen het gezinsplan maken heeft een tweeledig doel. Allereerst verbind jij je als gezinsmanager vanuit Intensief Systeemgericht Casemanagement met het gezin, zodat zij met elkaar en hun netwerk afspraken maken die de Actuele Veiligheid van de kinderen waarborgen. Dit is het veiligheidsplan. Hierdoor ontstaat rust voor het gezin en kun je met hen op zoek gaan naar de oorzaken van de onveiligheid. Je uiteindelijke doel is hen te motiveren dit onderliggende patroon te doorbreken en daarvoor de juiste hulpverlening te accepteren. Zo komt het gezin tot Blijvende Veiligheid voor de kinderen.

Je legt als gezinsmanager contact vanuit je basishouding. Dit is de grondslag van hoe jij ervoor zorgt dat je een betrouwbare samenwerkingspartner bent voor het gezin. Vanuit dit contact streef je ernaar dat het gezin bereid is om met elkaar en met hun omgeving een oprechte en constructieve vorm van samenwerking aan te gaan. Deze is nodig om met hen te komen tot een gezamenlijke probleemdefinitie en het gezinsplan.

Hiervoor kun je, wanneer dit nodig is, de gesprekstechnieken gebruiken die je vanuit Intensief Systeemgericht Casemanagement ter beschikking staan. Je bereikt op die manier de methodische doelen die in deze fase centraal staan:

  • Vergroten veiligheid
  • Negativiteit en beschuldigingen verminderen
  • Hoop vergroten
  • Meervoudige partijdigheid bereiken en volhouden
  • Relationele focus creëren en volhouden

Welke hulpmiddelen heb je hierbij?

Gezinsplan, informatie van derden, Havik, Welbevinden vragenlijst (YOQ), ARIJ-RT, LIJ, metingen Actuele en Blijvende Veiligheid, casenotes.

Belangrijke informatie leg je vast in het gezinsplan. De informatie verzamel je aan de hand van de gezinsgesprekken die je voert, informatie van derden (voorbeeldbrief), de HAVIK, Welbevinden vragenlijst (YOQ) en ARIJ-RT en eventueel de LIJ. Om de voortgang inzichtelijk te maken houd je de metingen bij. Daarmee ben je navolgbaar voor het gezin, collega’s en ketenpartners als zorgaanbieders, rechtbank.

Als je het gezinsplan in het basisteam overleg hebt vastgesteld, de intake met het gezin en de afgesproken hulpverlening hebt gehad, en de afgesproken hulpverlening voor het gezin daadwerkelijk start, vul je onder ‘metingen’ de datum start hulp in en start de fase ‘ondersteunen en volgen’. Zie voor aanmelden hulpverlening en informatie over het Segment Profiel Intensiteit Combinatie (SPIC’s) de volgende pagina: hulpverlening.

Bij stagnatie in de fase verbinden en motiveren bespreek je dit in je basisteam. Je bereidt dit voor door het schrijven van een casenote.

TOP1000-team en LET-team

Binnen het Intensief Systeemgericht Casemanagement kun je ook te maken krijgen met het Top1000-team of het Landelijk Expertiseteam (LET).

Juridisch kader en juridische instrumenten

Wanneer het niet lukt om de veiligheid van de kinderen binnen een redelijke termijn te bereiken, kun je juridische middelen inzetten. Binnen Jeugdbescherming hebben we te maken met verschillende kaders: preventieve jeugdbescherming, of het juridische kader. Juridische kaders zijn ondertoezichtstelling, Voogdij en/of Jeugdreclassering. Binnen deze kaders kunnen verschillende juridische instrumenten worden ingezet. Het besluit hiertoe neem je altijd in je basisteam overleg.

Bijlagen

Discussions