Geen categorieën toegewezen

Veiligheid

Wanneer wordt Jeugdbescherming betrokken bij een gezin?

Kinderen hebben altijd recht op een veilige opvoeding, zodat zij kunnen opgroeien tot gezonde en evenwichtige volwassenen die volwaardig meedoen in de maatschappij. Meestal kunnen ouders dat zelf, soms met hulp van hun netwerk of van organisaties uit de buurt. Als het ouders niet lukt om hun kinderen een veilige thuissituatie te bieden, dan is de inzet van Jeugdbescherming nodig. Soms is het niet alleen voor de kinderen, maar ook voor een van de ouders onveilig. Daarnaast ontbreekt het kinderen aan gezag, structuur en geborgenheid. Of een kind heeft thuis te maken met fysiek of verbaal geweld of wordt seksueel mishandeld. Wanneer een kind vermist wordt of ontvoerd is, is er geen toezicht op hun veiligheid. Dit vraagt om een zo snel mogelijk ingrijpen. Jeugdbescherming gaat samen met het gezin aan de slag om ervoor te zorgen dat kinderen weer veilig op kunnen groeien.

De inschatting of de situatie thuis weer acceptabel (en veilig) is, vraagt zorgvuldig handelen. Als gezinsmanager van Jeugdbescherming heb je daarom veel overleg met collega's en neem je belangrijke beslissingen nooit alleen. Bij de beoordeling gaan wij uit van onze pedagogische visie en het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Hoe werk ik aan veiligheid?

Met behulp van Intensief Systeemgericht Casemanagement, (ISC) zorgen wij samen met het gezin(systeem) voor een situatie waarin het kind thuis, bij de eigen ouders - veilig - kan wonen. Als dat niet mogelijk is, kijken we altijd eerst naar een vervangende opvoedingssituatie in gezinsverband. Hiervoor wordt het familie- en sociale netwerk wanneer mogelijk als eerste benut. Het herstel van de gezins- en opvoedingssituatie, met de ouders, staat centraal. Als een kind daadwerkelijk uit huis wordt geplaatst, zetten we altijd in op het voortzetten van de omgang met de ouders. Ook bij een uithuisplaatsing blijft het gezin(systeem) van essentiële waarde.

Er zijn altijd uiteenlopende belangen, daarbij heeft het belang van het kind altijd voorrang. Als het herstel van de gezins- en opvoedingssituatie niet haalbaar blijkt, kiezen wij voor een vervangende opvoedingssituatie die voldoende continuïteit en zekerheid biedt. Als noodzakelijke hulp wordt geweigerd en de veiligheid van het kind in gevaar is, zal de kinderrechter worden gevraagd uitspraak te doen over de situatie van een kind.

Jeugdbescherming heeft in haar pedagogische visie beschreven wat een kind nodig heeft om veilig op te groeien en zich goed te kunnen ontwikkelen. Hieronder de belangrijkste punten:

  • een leeftijd adequate (inclusief een gezonde seksuele) ontwikkeling;
  • adequate verzorging, gericht op een goede gezondheid;
  • een veilige fysieke omgeving;
  • continuïteit en stabiliteit in levensomstandigheden, verzorging, aandacht en relaties;
  • een respectvolle leefomgeving waarin de wensen en behoeften van het kind serieus worden genomen;
  • geborgenheid, steun en begrip van tenminste één volwassene;
  • structuur die ondersteunt, met aanmoediging, realistische grenzen (balans in belonen en straffen), toezicht en ruimte voor initiatief en plezier;
  • educatie: mogelijkheden om talenten te ontplooien;
  • de psychische problematiek van (een) opvoeder(s) is niet overheersend en bepalend binnen het gezin.

Wat levert het op?

Kinderen groeien op tot gezonde en evenwichtige volwassenen die volwaardig meedoen in de maatschappij. Zij worden hierin ondersteund en begeleid door het gezin en/ of het systeem, zodat zij later voldoende toegerust zijn om hun eigen kinderen veilig te laten opgroeien.

Bijlagen

Discussions